Condicions d’entrada a Mon Can.

  • És imprescindible que el gos estigui identificat amb microxip.
  • Portar el seu carnet sanitari oficial o bé el passaport on hi figuri el número de microxip.
  • Estar al dia de les corresponents vacunes i desparasitacions, tant internes com externes.
  • En cas de requerir medicació s’haurà d’adjuntar la recepta veterinaria i dur-ne la quantitat necessaria.
  • Aconsellem vacunar mínim 15 dies abans d’entrar, contra la traqueobronquitis infecciosa o tos de les gosseres.
  • Aconsellem dur el seu llit, manta o coixí que utilitzi habitualment.
  • Si requereix un pinso específic, també podeu dur-lo.
  • Per als gossos considerats com a potencialment perillosos recordem que cal dur la fotocòpia o bé l’original de l’últim rebut de l’assegurança.

Les estades inclouen:

Neteja i desinfecció diària del box (zona on mengen i dormen).

Passeig diari.

Estada durant el dia a les zones d’esbarjo amb supervisió constant.

Joc.

Aigua ad libitum.

Aliment segons les necessitats de cada gos.

Assegurança responsabilitat civil.

Vigilancia permanent.